SELLA

Aktualności.

Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie SELLA

Sella s.c. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie SELLA, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu

Celem projektu jest wdrożenie do oferty firmy fotela audytoryjnego, wyposażonego w funkcje ułatwiającą wstawanie.

Dofinansowanie projektu z UE: 127.000,00 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Sella s.c. celem zachowania miejsc pracy oraz ochrony przedsiębiorstwa przed skutkami COVID

Przedsiębiorstwo Sella s.c. J. Rogoziński, A. Kornacki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą ”Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Sella s.c. celem zachowania miejsc pracy oraz ochrony przedsiębiorstwa przed skutkami COVID” w ramach działania 3.4 – Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dotacja na kapitał obrotowy dla spółki SELLA S.C. Jacek Rogoziński, Andrzej Kornacki celem zachowania miejsc pracy oraz ochrony przedsiębiorstwa przed skutkami COVID.
CEL PROJETU: Ochrona przedsiębiorstwa i zachowania miejsc pracy przed skutkami COVID-19
BENEFICJENT: Sella s.c.

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w ramach rozeznania rynku z dnia 06.11.2018r.

Szanowni Państwo,

SELLA s.c. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku (zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2018) na realizację badań laboratoryjnych w oparciu o wskazane kryterium zostały wybrane najkorzystniejsze oferty w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia:

- dla Zadania 1: Badanie wytrzymałości mebli zgodnie z normą PN-EN 12727:2016-12 - stopień 4 dotyczy krzesła Tokyo najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.,

- dla Zadania 2: Badania wytrzymałości PN-EN 16139:2013-07- stopień 2 dotyczy: siedziska ze stolikiem Hippo oraz siedziska ze stolikiem Franklin najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.,

- dla Zadania 3: Badania wytrzymałości PN-EN 16139:2013-07- stopień 2 dotyczy: krzesła Tuk, krzesła Andu, krzesła Yolk najkorzystniejszą ofertę złożył podmiot TÜV Rheinland Polska sp. z o.o.,

- dla Zadania 4: Badania trudnopalności 3 układów tapicerskich dla mebli wg norm PN-EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2:2014-12 najkorzystniejszą ofertę złożył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów,

- dla Zadania 5: Badania trudnopalności elementów sklejkowych wg norm PN-EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2:2014-12 w odniesieniu do krzesła Tokyo najkorzystniejszą ofertę złożył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów,

- dla Zadania 6: Badania toksyczności wg normy PN-B-02855:1988 - dotyczy: krzesła Tokyo oraz 3 układów tapicerskich dla mebli najkorzystniejszą ofertę złożył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów

Zaproszenie do składania ofert

SELLA s.c. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki zaprasza do złożenia oferty na realizację badań laboratoryjnych realizowanych przez akredytowane jednostki badawcze.
Badania będą wykonywane w związku z realizacją Projektu pn. Prace badawczo- rozwojowe w obszarze innowacyjnych multifunkcjonalnych wyrobów meblarskich dla ograniczonych przestrzeni, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń. Procedura rozeznania rynku ma na celu ustalenie ceny rynkowej i wybór wykonawcy.
Szczegóły, w formularzu zapytania ofertowego.
Zapraszamy do składania ofert !
Załącznik nr 1 (DOC)
Rozeznanie rynku 2018 (PDF)

Wydłużenie terminu składania ofert cenowych

UWAGA: Wydłużenie terminu składania ofert cenowych w odniesieniu szacowania wartości zamówienia i oszacowania czasu jego realizacji dotyczącej zakupu badań laboratoryjnych

Informujemy, że w nawiązaniu do szacowania wartości zamówienia i oszacowania czasu jego realizacji dotyczącego zakupu badań laboratoryjnych realizowanych przez akredytowane jednostki badawcze związanego z realizacją:

-Zadania 1: Badania wytrzymałości mebli zgodnie z normą PN-EN 12727:2016-12 - stopień 4 dotyczy krzesła Tokyo,

-Zadania 2: Badania wytrzymałości PN-EN 16139:2013-07 dotyczy siedziska ze stolikiem Hippo, siedziska ze stolikiem Franklin,

-Zadania 3: Badania wytrzymałości PN-EN 16139:2013-07 dotyczy krzesło Tuk, krzesło Andu, krzesło Yolk

-Zadania 4: Badania trudnopalności 3 układów tapicerskich dla mebli wg norm PN-EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2:2014-12

-Zadania 5: Badania trudnopalności elementów sklejkowych wg norm PN-EN 1021-1:2014-12 oraz PN-EN 1021-2:2014-12 w odniesieniu do krzesła Tokyo

-Zadania 6: Badania toksyczności wg normy PN-B-02855:1988 - dotyczy krzesła Tokyo oraz 3 układów tapicerskich dla mebli

z dniem 26.10.2018 wydłużamy termin składania ofert cenowych z ustalonego pierwotnie 29.10.2018 do godziny 10:00 na obowiązujący 31.10.2018r. do godziny 11:00.

Zmiana została dokonano w sekcji INFORMACJE NT. PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA w pkt 1. szacowania wartości zamówienia. Punkt ten otrzymuje brzmienie:

„Szacowaną wartość zamówienia prosimy przekazać w terminie do dnia 31.10.2018 do godziny 11:00 w formie elektronicznej na adres k.smoter@krzesla.com.pl lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca lub osobiście na adres: „SELLA” s.c. Jacek Rogozinski, Andrzej Kornacki ul. Drzewiecka 28, Drzewce 86-065 Łochowo. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego”.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.
W załączeniu skorygowane szacowanie wartości zamówienia.
Pobierz dokument (PDF)