SELLA s.c.

Projekt.

Projekt

Projekt pn. „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze innowacyjnych multifunkcjonalnych wyrobów meblarskich dla ograniczonych przestrzeni” jest realizowany w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy na arenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wsparcie jej własnych prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych produktów. W efekcie realizacji projektu możliwe będzie późniejsze wdrożenie do własnej działalności produkcyjnej firmy opracowanych innowacji produktowych.

Wartość Projektu: 244 697,71 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 99 423,04 PLN